Welcome To The Blogspot

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

หุ่นยนต์ หรือ โรบอต (robot) คือเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง มีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกัน หุ่นยนต์ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทำงานในด้านต่าง ๆ ตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์ การควบคุมระบบต่าง ๆ ในการสั่งงานระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์ สามารถทำได้โดยทางอ้อมและอัตโนมัติ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

3G หรือ Third Generation เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 อุปกรณ์การสื่อสารยุคที่ 3 นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสาน การนำเสนอข้อมูล และ เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman, กล้องถ่ายรูป และ อินเทอร์เน็ต

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

จานดาวเทียม หรือจานรับสัญญาณดาวเทียมหมายถึง สายอากาศชนิดหนึ่งซึ่งออกแบบเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับการรับสัญญาณจากดาวเทียม ที่ลอยอยู่ในอวกาศและส่งสัญญาณกลับลงมายังพื้นโลก โดยทั่วไปมักมีรูปทรงเป็นรูปจานโค้งแบบพาราโบลา เพื่อให้เกิดการรวมและสะท้อนสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพ พื้นผิวสำหรับของจานรับสัญญาณสามารถเป็นได้ทั้งพื้นผิวแบบทึบ และพื้นผิวแบบโปร่ง ซึ่งพื้นผิวแบบทึบลมจะไม่สามารถผ่านได้จึงต้านลมมากกว่าแบบโปร่ง

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

การจัดการเกี่ยวกับตารางเก็บข้อมูล
                ในฐานข้อมูลที่สร้างด้วยโปรแกรม MS Access ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่ใน ตาราง หรือ Table โดยตารางจะมีการเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น เขตข้อมูล หรือ field ซี่งจะเก็บข้อมูลชนิดต่าง ๆ ตามชนิดที่กำหนด และเก็บข้อมูลเรียงลำดับตาม ระเบียน หรือ record โดยข้อมูลของสิ่งของชิ้นเดียวกันจะอยู่ในระเบียนเดียวกัน และต่างระเบียนกับข้อมูลของสิ่งของต่างชิ้นกัน โดยลักษณะของตารางเมื่อแสดงข้อมูลจะมีลักษณะทำนองเดียวกับแผ่นงานในโปรแกรมตารางทำงาน คือ เรียงเป็นสดมภ์และแถว โดยข้อมูลในแต่ละเขตข้อมูลจะเรียงตามแนวสดมภ์(แนวตั้ง)และข้อมูลในแต่ละระเบียนจะเรียงในแนวแถว(แนวนอน)

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

MP4 หรือ Mpeg4 เป็นมาตรฐานในการย่อขนาดไฟล์เสียงและภาพยนตร์ที่มีความสามารถสูง โดยสามารถย่อไฟล์ภาพยนตร์ให้มีขนาดเล็กแต่ให้คุณภาพในระดับที่เกือบเทียบเท่าดีวีดี แต่ถ้าต้องการความคมชัดสูงก็สามารถบีบอัดหนังในคุณภาพระดับ High Definition ได้