Welcome To The Blogspot

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

การจัดการเกี่ยวกับตารางเก็บข้อมูล
                ในฐานข้อมูลที่สร้างด้วยโปรแกรม MS Access ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่ใน ตาราง หรือ Table โดยตารางจะมีการเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น เขตข้อมูล หรือ field ซี่งจะเก็บข้อมูลชนิดต่าง ๆ ตามชนิดที่กำหนด และเก็บข้อมูลเรียงลำดับตาม ระเบียน หรือ record โดยข้อมูลของสิ่งของชิ้นเดียวกันจะอยู่ในระเบียนเดียวกัน และต่างระเบียนกับข้อมูลของสิ่งของต่างชิ้นกัน โดยลักษณะของตารางเมื่อแสดงข้อมูลจะมีลักษณะทำนองเดียวกับแผ่นงานในโปรแกรมตารางทำงาน คือ เรียงเป็นสดมภ์และแถว โดยข้อมูลในแต่ละเขตข้อมูลจะเรียงตามแนวสดมภ์(แนวตั้ง)และข้อมูลในแต่ละระเบียนจะเรียงในแนวแถว(แนวนอน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น